COVID-19: frekventované otázky a odpovědi právní poradny

Program Antivirus A byl prodloužen do konce února 2022. Program Antivirus A se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény.

Program Antivirus B byl od 1. 1. 2022 pozastaven. Příspěvek za měsíc prosinec 2021 však zaměstnavatelům při splnění podmínek náleží. Režim B měl ulevit firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti, nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy.

Více informací o ochraně zaměstnanosti a výše zmíněných programech zde.

O příspěvek lze žádat zde.

-----------------------------

1. Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ?

V prosinci 2021 byl obnoven kompenzační bonus ve výši až 1 000,- Kč denně pro pandemií poškozené OSVČ, společníky malých s. r. o. a osoby pracující na DPČ a DPP při splnění podmínek.

Základní podmínkou je pokles tržeb min. o 30 % oproti průměrné měsíční tržbě ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím jsou 3 po sobě jdoucí měsíce vybrané žadatelem dle jeho vlastní úvahy z období měsíců červenec až říjen 2021, u sezonních podnikatelů z období měsíců listopad 2019 až březen 2020.

Kompenzační bonus lze získat pro dvě různá bonusová období: (1.) 22. 11. 2021 až 31. 12. 2021 a (2.) 1. 1. 2022 až 31. 1. 2022.

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období, tj. pro 1. bonusové období do 1. 3. 2022 a pro 2. bonusové období do 1. 4. 2022. Lze doporučit, aby žádosti pro 1. bonusové období byly podávány nejdříve od 1. 1. 2022 a žádosti pro 2. bonusové období nejdříve od 1. 2. 2022.

Další informace k podání žádosti a k podmínkám vyplacení bonusu zde.

Žádost o kompenzační bonus 2022 lze podat zde.

 

2. Mám nárok na podporu v rámci programu COVID-Kultura?

Program COVID-Kultura je aktuálně pozastaven. Podat žádost o přiznání podpory bylo naposledy možné dne 22. 9. 2021, a to pro rozhodné období 1. 6. 2021 až 30. 9. 2021.

Více informací zde.

 

3. Nemám dostatek prostředků, abych zaplatil nájem bytu, jak mám postupovat?

Zaprvé se pokuste písemně a slušně požádat majitele o dočasné snížení nájmu, nic za to nedáte. Nebo mu třeba nabídněte některé své výtvarné dílo. Kupodivu už víme o řadě případů, kdy taková nabídka fungovala.

Pokud nebudete úspěšní, máte další možnosti.

Nájemce bytu má možnost požádat o příspěvek na bydlení. Od 1. 7. 2020 není podmínkou nároku trvalý pobyt v užívaném bytě. Nájemce má na příspěvek nárok, jestliže náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu rodiny a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) rozhodného čistého příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Jde o tabulkové náklady na bydlení, které se liší podle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v bytě a místa pobytu. Žádost se podává 1 x ročně, nárok lze uplatit až 3 měsíce zpětně.

Podrobné informace poskytují stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na internetu je možné nalézt volně dostupné online kalkulačky, které za vás výši příspěvku spočítají, např. zde.

 

4. Mám kromě příspěvku na bydlení ještě nějaký další nárok na peněžitou podporu?

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy váš příjem klesne pod životní minimum, máte nárok na opakovanou dávku – příspěvek na živobytí.

Formulář a další informace naleznete zde.

MOP spojená s COVID-19. Každý, kdo se prokazatelně ocitne ve finanční nouzi v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi, může žádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci („MOP“). Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním. Na rozdíl od příspěvku na živobytí nemusí být příjem pod životním minimem.

Formulář žádosti je dostupný zde.

 

5. Nemám na nájem ateliéru, co v takové situaci dělat?

V tomto případě je třeba řešit situaci přímo s pronajímatelem prostor a například zažádat o snížení nájmu z důvodu současné krizové situace. Občanský zákoník opravňuje smluvní stranu žádat o změnu smlouvy, pokud nastane nepředvídatelná změna okolností, která výrazně jednu ze stran znevýhodňuje. To platí jenom v případě, kdy v nájemní smlouvě není tato možnost předem vyloučena. I v takovém případě bychom doporučovali se na pronajímatele obrátit.

Dále je možné využít jednorázové dávky MOP – mimořádné okamžité pomoci, formulář naleznete o otázku výše.

 

6. Jak je to s platbou na sociální a zdravotní pojištění?

Momentálně nejsou v účinnosti žádné úlevy či prominutí z placení minimálních odvodů, jak tomu bylo v minulosti.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2022 činí u sociálního pojištění částku 2 841 Kč a u zdravotního částku 2 627 Kč. V případě, že se přihlásíte k paušální dani, částka činí 5 994 Kč měsíčně.

K paušální dani se lze přihlásit nejpozději do dne 10. 1. 2022.

Zálohu na zdravotní pojištění v nové výši je třeba uhradit již za měsíc leden 2022, a to do 8. dne měsíce následujícího, tj. do 8. 2. 2022.

Zálohu na sociální pojištění v nové výši je třeba uhradit poprvé v měsíci, v němž odevzdáte přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok.

 

7. Mám nárok na nějaké úlevy týkající se daně z příjmů?

V současné době nejsou stanoveny žádné úlevy na dani z příjmů, ani na jejích zálohách.

 

8. Někdo mi dluží odměnu za zakázku, co mám dělat?

Rozhodně se aktivně písemnou formou (e-maily mohou být dostačující) domáhejte zaplacení. Vzhledem k tomu, že ekonomické problémy nyní potkávají velké množství lidí a firem, je rozumné pokusit se docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky. Pokud klient nebude komunikovat, nezbyde než se obrátit na advokáta o pomoc.

 

9. Co když mi někdo nezaplatí odměnu, a i přesto mé dílo dále užívá?

Pokud máte uzavřenou smlouvu, je dobré se podívat, jak je v ní taková situace řešena. Je-li poskytnutí licence podmíněno zaplacením odměny, jedná se o porušení autorského práva.

V první řadě oznamte písemně druhé straně, že je v prodlení se zaplacením a poskytněte dodatečnou přiměřenou lhůtu k nápravě s tím, že v opačném případě dojde k předčasnému ukončení smlouvy.  Pokud by i nadále po ukončení smlouvy dílo užívala, lze se domáhat např. dvojnásobku původní odměny z titulu bezdůvodného obohacení anebo se domáhat zdržení užívání vašeho díla.

V případě, že má druhá strana ekonomické potíže, doporučujeme pokusit se, stejně jako u předchozí situace, docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky.

 

10. Přemýšlím o bezúročné půjčce z programu COVID. Existuje něco, na co si mám dát pozor?

Program je v této době již zcela vyčerpán. Aktuálně stále funguje záruční program COVID III, vztahuje se však jen na úvěry sjednané do 31. 12. 2021.

I když je záruka poskytnuta bezúplatně, nejedná se o dar, ale o půjčku krytou státní zárukou. Jinými slovy, i když si peníze půjčíte, budete je muset za rok či dva vrátit (!). A v případě půjčky budete pravděpodobně ručit veškerým majetkem. Pečlivě proto zvažte, zda si podobné riziko můžete dovolit a hlavně, zda budete moci půjčku i při krizovém scénáři splácet.

POZOR NA LICHVÁŘSKÉ PŮJČKY! Doporučujeme se velkým obloukem vyhnout půjčkám, mohly by Vás vzhledem k extrémně vysokým úrokům a sankcím (většinou „malým písmem pod čarou“) dostat po zdánlivě rychlém vyřešení nouze do ještě větších problémů.

 

11. Dostal jsem se v důsledku mimořádných opatření do finanční tísně a dlužím jiným, co mohu dělat?

Ze všeho nejdříve se pokuste s věřitelem domluvit. Pokuste se s ním dohodnout na odkladu splatnosti faktur nebo na úhradě dluhu ve splátkách. V úvahu přichází i započtení vzájemných plnění.

Doporučujeme přistoupit k řešení věci proaktivně!

 

12. Jsem v exekuci a výpadkem práce to bude pro mě katastrofa, co s tím?

Kdo se bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky, má možnost žádat o odklad exekuce. Žádost se podává exekutorovi a je v ní třeba vylíčit a doložit významné zhoršení ekonomické situace vlivem současné krize. Vzory podání jsou k dispozici zde.

 

13. Jsem v insolvenci a nebudu mít na povinné splátky, co můžu dělat?

V případě konkurzu či osobního bankrotu může dlužník, dostane-li se vlivem mimořádné situace do obtíží, požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. Žádost se podává na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení.

Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019 a dlužník není schopen v důsledku mimořádných opatření, přijatých vládou ČR v době nouzového stavu nebo vydaných v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví či krajskou hygienickou stanicí, splnit podstatnou část splátkového kalendáře – není tato skutečnost důvodem pro zrušení oddlužení.

Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019, může soud rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Musí tedy dojít ke splnění podmínek jako při samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pokud jde o případy po 1. 6. 2019, může dlužník požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů.

Vzorové formuláře žádosti jsou dostupné zde.

 

14. Odškodní mě stát za utrpěnou škodu a ušlý zisk?

Pravděpodobně ano. Podle krizového zákona má každý, komu v důsledku krizového opatření státu vznikla škoda, právo na její náhradu. Nahrazován by měl být také ušlý zisk i nemajetková újma.

Škodu je nutné vyčíslit a doložit, proto doporučujeme veškeré zrušené smlouvy a objednávky a související komunikaci, nájemní smlouvy ze zavřených prostor, marné náklady atp. evidovat písemně (e-mailová forma by měla být dostačující). Škodu je třeba písemně uplatnit u Úřadu vlády nejpozději do šesti měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o ní dozví. Musí však jít pouze o takovou škodu, která vznikla v přímé souvislosti s opatřením státu. Úspěšnost žádosti však zatím nelze garantovat a lze očekávat dlouhé lhůty pro vyřizování.

K žádostem o odškodnění nejsou u státních orgánů k dispozici předepsané formuláře ani návodný postup, proto doporučujeme poradit se ohledně oprávněnosti nároku a jeho formulování s právníkem. Fair Art je připraven zprostředkovat právní pomoc spolupracujících advokátů.

Upozorňujeme, že čerpáním jiných podpor souvisejících s pandemií COVID-19 se automaticky vzdáváte nároku na náhradu škody z příčiny, která je důvodem přiznání podpory. Je tedy třeba zvážit, která varianta je pro vás výhodnější.

 

-----------------------------

POKUD JSTE JIŽ ZE VŠECH POPSANÝCH PROGRAMŮ A DOTACÍ ZMATENI, zde je alespoň malá pomoc v podobě COVID kalkulačky, pomocí které můžete spočítat svou finanční podporu.

-----------------------------

Další oblasti programů podpory, které jsou diskutovány, ale nejsou ještě příslušnými autoritami schváleny, budeme průběžně doplňovat.

Velké poděkování za vznik tohoto stručného manuálu patří naší spolupracující advokátní kanceláři MAAARS advokátiInstitutu umění - Divadelnímu ústavu a Nadačnímu fondu GESTOR pro současné umění a GESTOR - ochrannému svazu autorskému, z.s.

CZ / EN