COVID-19: frekventované otázky a odpovědi právní poradny

stav k 7.5.2020

-----------------------------

1. Jak žádat o kompenzační bonus 25 000 Kč pro OSVČ?

Online žádost OSVČ o kompenzační bonus 25.000 Kč najdete na webu Finanční správy zde.

Často kladené otázky k této problematice na webu Ministerstvo financí ČR zde.

 

2. Nemám dostatek prostředků, abych zaplatil nájem bytu, jak mám postupovat?

Zaprvé se pokuste písemně a slušně požádat majitele o dočasné snížení nájmu, nic za to nedáte. Nebo mu třeba nabídněte některé své výtvarné dílo. Kupodivu víme už o řadě případů, kdy to takto začalo fungovat.

Pokud nebudete úspěšní, máte další možnosti.

Zejména vám pro prodlení s placením nájmu nemůže pronajímatel dát výpověď, pokud k prodlení došlo v době od 12. 3. do dne následujícího po dni ukončení mimořádných opatření, nejdéle ale do 31. 7. 2020. Zároveň musíte být v prodlení převážně z důvodů mimořádných opatření. Splatné nájemné ovšem musíte uhradit do konce roku 2020.

Nájemce bytu má také možnost požádat o příspěvek na bydlení, pokud má v bytě hlášen trvalý pobyt. Na ten má nárok, jestliže náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu. Jde však o tabulkové náklady na bydlení, které se liší podle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v bytě a místa pobytu. Žádost se podává 1 x ročně, nárok lze uplatit až 3 měsíce zpětně. Podrobné informace poskytují stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na internetu je možné nalézt volně dostupné online kalkulačky, které za vás výši příspěvku spočítají, např. zde.

3. Mám kromě příspěvku na bydlení ještě nějaký další nárok na peněžitou podporu?

Každý, kdo se prokazatelně ocitne ve finanční nouzi, může žádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Pro účely dávky se posuzuje příjem všech osob ve společné domácnosti. Formulář žádosti je dostupný zde.

Je třeba mít na paměti, že kompenzační bonus pro OSVČ (resp. společníka s.r.o.) je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na pomoc v hmotné nouzi nebo dle zákona o státní sociální podpoře (upravující např. příspěvek na bydlení).

 

4. Nemám na nájem ateliéru, co v takové situaci dělat?

V tomto případě je třeba řešit situaci přímo s pronajímatelem prostor a například zažádat o snížení nájmu z důvodu současné krizové situace. Občanský zákoník opravňuje smluvní stranu žádat o změnu smlouvy, pokud nastane nepředvídatelná změna okolností, která výrazně jednu ze stran znevýhodňuje. To platí jenom v případě, kdy v nájemní smlouvě není tato možnost předem vyloučena. I přesto bychom doporučovali se na pronajímatele obrátit.

Stejně jako u nájmu bytů i v tomto případě zákonodárce schválil odklad plateb nájemného za nebytové prostory. Podmínkou ovšem je, že nebytový prostor slouží podnikateli. Pokud bude nájemce schopen doložit, že k prodlení s platbou nájemného došlo mezi 13. 3. 2020 a 30. 6. 2020 a že k prodlení došlo v důsledku mimořádných opatření, která mu jako podnikateli znemožnila nebo podstatně ztížila jeho podnikatelskou činnost, nemá pronajímatel právo dát nájemci výpověď. Nájemce musí uhradit splatné nájemné do konce roku 2020.

5. Jak je to s platbou na sociální a zdravotní pojištění?

V praxi:

Sociální pojištění do výše 2544 Kč za šest měsíců od března do srpna neplatím. Neplatím v tomto období ani zdravotní pojištění do výše 2352 Kč. Pokud mám předepsanou vyšší částku, platím rozdíl, který však mohu doplatit až při ročním vyúčtování. O prominutí nemusím nikde žádat.

Parlament schválil zákony, díky nimž nebudou muset OSVČ platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a zdravotní pojištění v minimální výši a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za měsíce březen až srpen 2020. Pokud jste již zálohu uhradili, použije se na pojistné za měsíc září. Dle znění obou zákonů se zálohy považují za zaplacené, nejde tedy o pouhý odklad. Pro důchodové účely a počet odpracovaných let se pak toto období bude považovat jako řádně uhrazené.

6. Odpuštění záloh na daň zcela neřeší mé problémy, co dál můžu dělat?

O ošetřovné za měsíc květen může žádat OSVČ na hlavní činnost:

  • která z důvodu mimořádných opatření nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě, které navštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení. Podmínkou je, že dítě nedovršilo věku 13 let.
  • příspěvek náleží také těm OSVČ (na hlavní poměr), které se starají o osobu, která je alespoň v 1. stupni závislá na pomoci jiné osoby, pokud z důvodu mimořádných opatření nemůže taková osoba navštěvovat školské zařízení nebo byla dočasně umístěna do domácí péče z důvodu uzavření sociálního zařízení, kde jinak pobývá. 

Žádat lze od 12. června za měsíc květen. Příspěvek činí 500 Kč za den.

Žadatel o příspěvek bude muset žádost podat na předepsaném formuláři, který bude zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu dne 12. 6. 2020.

Další podrobnosti budou dostupné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

7. Mám dítě, o které se musím kvůli uzavření škol starat. Na co mám nárok?

V současné chvíli mají nárok na ošetřovné pouze zaměstnanci. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu. Žádat lze od 1. dubna za březen. 

Žadatel o příspěvek:

  • musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
  • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže čestným prohlášením
  • musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
  • nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

Další podrobnosti dostupné na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

8. Mám nárok na nějaké úlevy týkající se daně z příjmů?

Každý, kdo je povinen podat daňové prohlášení tak fakticky musí učinit do 1. července 2020. K tomuto datu lze také uhradit daň bez jakékoliv sankce. Zároveň není třeba prokazovat důvody související s koronavirem. Pokud tedy víte, že máte nedoplatek na dani a v současné chvíli se obáváte nedostatku prostředků, lze se zaplacením počkat až na konec června. Zároveň se promíjí automaticky první pololetní nebo druhá čtvrtletní záloha na daň z příjmů splatná ke dni 15. června 2020.

9. Někdo mi dluží odměnu za zakázku, co mám dělat?

Rozhodně se aktivně písemnou formou (e-maily mohou být dostačující) domáhejte zaplacení. Vzhledem k tomu, že ekonomické obtíže nyní potkávají velké množství lidí a firem, je rozumné pokusit se docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky. Pokud klient nebude komunikovat, nezbyde než se obrátit na advokáta o pomoc.

10. Co když mi někdo nezaplatí odměnu, a i přesto mé dílo dále užívá?

Pokud máte uzavřenou smlouvu, je dobré se podívat, jak je v ní taková situace řešena. Je-li poskytnutí licence podmíněno zaplacením odměny, jedná se o porušení autorského práva. Obecně je vhodné druhou stranu písemně zpravit o prodlení a poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě s tím, že v opačném případě dojde k předčasnému ukončení smlouvy.  A pokud má klient nyní ekonomické obtíže, doporučujeme pokusit se, stejně jako u předchozí situace, docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky. Pokud klient nebude komunikovat, nezbyde než se obrátit na advokáta o pomoc.

11. Půjčil jsem si peníze od banky, ale nyní nemám na splácení. Co teď?

Splátky lze u spotřebitelských i podnikatelských účtů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020, odložit o tři nebo šest měsíců. O odložení je třeba požádat, prokázat svou totožnost a přidat čestné prohlášení o tom, že o odklad žádáte z důvodů nepříznivého vlivu koronaviru na schopnost splácet. V této souvislosti lze doporučit informovat se o podrobnostech u své banky a sledovat její webové stránky.

12. Přemýšlím o bezúročné půjčce z programu COVID. Existuje něco, na co si mám dát pozor?

Program je v této době již zcela vyčerpán. V současnosti pokračuje vyřizování žádostí v rámci záručních programů COVID II a COVID Praha. Čeká se také na spuštění záručního programu COVID III. Už nyní je ale možné zahájit jednání s komerčními bankami.

Nejedná se však o dar, ale půjčku krytou zárukou. Jinými slovy, i když si peníze půjčíte, budete je muset za rok či dva vrátit (!). A v případě půjčky budete pravděpodobně ručit veškerým majetkem. Pečlivě proto zvažte, zda si podobné riziko můžete dovolit a hlavně, zda budete moci půjčku i při krizovém scénáři splácet.

! POZOR NA LICHVÁŘSKÉ PŮJČKY!  Doporučujeme se velkým obloukem vyhnout půjčkám, mohly by Vás vzhledem k extrémně vysokým úrokům a sankcím (většinou „malým písmem pod čarou“) dostat po zdánlivě rychlém vyřešení nouze do ještě větších problémů.

 

13. Jsem v exekuci a výpadkem práce to bude pro mě katastrofa, co s tím?

Kdo se bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky, má možnost žádat o odklad exekuce. Žádost se podává exekutorovi a je v ní třeba vylíčit a doložit významné zhoršení ekonomické situace vlivem současné krize. Vzory podání jsou k dispozici zde.

14. Jsem v insolvenci a nebudu mít na povinné splátky, co můžu dělat?

V případě konkurzu či osobního bankrotu může dlužník, dostane-li se vlivem mimořádné situace do obtíží, požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. Žádost se podává na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení.

Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. květnem 2019, může soud rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Musí tedy dojít ke splnění podmínek jako při samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pokud jde o případy po 1. červnu 2019, může dlužník požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů.

Vzorové formuláře žádosti jsou dostupné zde.

Parlament také schválil návrh zákona, který odkládá povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh, pokud je v úpadku, a to až do konce roku 2020 nebo do uplynutí šesti měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, podle toho, co nastane dříve. K věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. srpna 2020, by se nemělo přihlížet. Návrh ruší také třicetiprocentní hranici pro splacení pohledávek v oddluženích schválených před 31. květnem 2019, pokud je dlužník nebyl schopen splatit v důsledku epidemie.

15. Odškodní mě stát za utrpěnou škodu a ušlý zisk?

Pravděpodobně ano. Podle krizového zákona má každý, komu v důsledku krizového opatření státu vznikla škoda, právo na její náhradu. Nahrazován by měl být i ušlý zisk. Škodu je nutné vyčíslit a doložit, proto doporučujeme veškeré zrušené smlouvy a objednávky a související komunikaci, nájemní smlouvy ze zavřených prostor, marné náklady atp. evidovat písemně (e-mailová forma by měla být dostačující). Škodu je třeba písemně uplatnit u Úřadu vlády nejpozději do šesti měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o ní dozví. Musí však jít pouze o takovou škodu, která vznikla v přímé souvislosti s opatřením státu. Úspěšnost žádosti však zatím nelze garantovat a lze očekávat dlouhé lhůty pro vyřizování. S ohledem na skutečnost, že ze strany Městského soudu v Praze došlo pro nezákonnost ke zrušení několika nařízení Ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví (tj. nikoli dle krizového zákona), bude možné požadovat za období jejich vyhlášení do dne jejich zrušení náhradu škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Žádost je nutné nejdříve uplatnit u Ministerstva zdravotnictví. Podle tohoto zákona lze žádat také o nemajetkovou újmu.

K žádostem o odškodnění nejsou u státních orgánů k dispozici předepsané formuláře ani návodný postup, proto doporučujeme poradit se ohledně oprávněnosti nároku a jeho formulování s právníkem. Fair Art je připraven zprostředkovat právní pomoc spolupracujících advokátů.

-----------------------------

Další oblasti programů podpory, které jsou diskutovány, ale nejsou ještě příslušnými autoritami schváleny, budeme průběžně doplňovat.

Velké poděkování za vznik tohoto stručného manuálu patří naší spolupracující advokátní kanceláři Martinka Partners a Institutu umění - Divadelnímu ústavu.