COVID-19: frekventované otázky a odpovědi právní poradny

Aktualizováno k 1. 9. 2021

Program Antivirus A byl prodloužen do konce října 2021. Program Antivirus A se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény. O příspěvek lze žádat zde.

-----------------------------

1. Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ?

Žádost o kompenzační bonus bylo možné podat pouze do 2. srpna 2021.

 

 

2. Mám nárok na podporu v rámci programu COVID-Kultura?

Aktuálně je vyhlášen pouze jediný program, a to 4. výzva programu COVID – Kultura. Jedná se o dotační program, který má pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady mimořádných opatření.

Na podporu má nárok podnikatelský subjekt, který má jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, a poskytujete služby v oblasti Performing Arts (živé scénické umění).

Žádost o dotaci mohou podat individuální umělci, ale i nevládní neziskové organizace v oblasti kultury a další subjekty, jako jsou např. divadla, pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů a představení, hudební kluby, pořadatelé hudebních festivalů, umělecká tělesa (hudební tělesa či orchestry).
Žádosti je možné podávat do středy 22. září 2021 do 23:59 hodin.

Aktuálně je pro žadatele stanovena povinnost prokázat minimální propad tržeb o 50 % v roce 2021 oproti roku 2019.

Informace o těchto notifikacích a další podmínky náležitosti žádosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

3. Nemám dostatek prostředků, abych zaplatil nájem bytu, jak mám postupovat?

Zaprvé se pokuste písemně a slušně požádat majitele o dočasné snížení nájmu, nic za to nedáte. Nebo mu třeba nabídněte některé své výtvarné dílo. Kupodivu víme už o řadě případů, kdy to takto začalo fungovat.

Pokud nebudete úspěšní, máte další možnosti.

Nájemce bytu má možnost požádat o příspěvek na bydlení. Od 1. 7. 2020 není trvalý pobyt v užívaném bytě podmínkou nároku. Nájemce má na příspěvek nárok, jestliže náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu. Jde však o tabulkové náklady na bydlení, které se liší podle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v bytě a místa pobytu. Žádost se podává 1 x ročně, nárok lze uplatit až 3 měsíce zpětně.

Podrobné informace poskytují stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na internetu je možné nalézt volně dostupné online kalkulačky, které za vás výši příspěvku spočítají, např. zde.

 

4. Mám kromě příspěvku na bydlení ještě nějaký další nárok na peněžitou podporu?

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy váš příjem klesne pod životní minimum, máte nárok na opakovanou dávku – příspěvek na živobytí.

Formulář a další informace naleznete zde.

MOP spojená s COVID-19. Každý, kdo se prokazatelně ocitne ve finanční nouzi v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi, může žádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci („MOP“). Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním. Na rozdíl od příspěvku na živobytí nemusí být příjem pod životním minimem.

Formulář žádosti je dostupný zde.

 

5. Nemám na nájem ateliéru, co v takové situaci dělat?

V tomto případě je třeba řešit situaci přímo s pronajímatelem prostor a například zažádat o snížení nájmu z důvodu současné krizové situace. Občanský zákoník opravňuje smluvní stranu žádat o změnu smlouvy, pokud nastane nepředvídatelná změna okolností, která výrazně jednu ze stran znevýhodňuje. To platí jenom v případě, kdy v nájemní smlouvě není tato možnost předem vyloučena. I přesto bychom doporučovali se na pronajímatele obrátit.

Dále je možné využít jednorázové dávky MOP – mimořádné okamžité pomoci, formulář naleznete o otázku výše.

 

6. Jak je to s platbou na sociální a zdravotní pojištění?

Momentálně nejsou v účinnosti žádné úlevy či prominutí z placení minimálních odvodů, tak jako tomu bylo v březnu minulého roku.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2021 činí u sociálního pojištění se jedná o částku 2 588 Kč a u zdravotního o 2 393 Kč. V případě, že jste se přihlásili k paušální dani, částka činí 5 469 Kč měsíčně.

 

7. Mám nárok na nějaké úlevy týkající se daně z příjmů?

Zálohy na dani z příjmů splatné v období od 15. 10. do 15. 12. 2020 budou státem prominuty. Samotná daň však prominutá není.

Další informace zde.

 

8. Někdo mi dluží odměnu za zakázku, co mám dělat?

Rozhodně se aktivně písemnou formou (e-maily mohou být dostačující) domáhejte zaplacení. Vzhledem k tomu, že ekonomické problémy nyní potkávají velké množství lidí a firem, je rozumné pokusit se docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky. Pokud klient nebude komunikovat, nezbyde než se obrátit na advokáta o pomoc.

 

9. Co když mi někdo nezaplatí odměnu, a i přesto mé dílo dále užívá?

Pokud máte uzavřenou smlouvu, je dobré se podívat, jak je v ní taková situace řešena. Je-li poskytnutí licence podmíněno zaplacením odměny, jedná se o porušení autorského práva.

V první řadě oznamte písemně druhé straně, že je v prodlení se zaplacením a poskytněte dodatečnou přiměřenou lhůtu k nápravě s tím, že v opačném případě dojde k předčasnému ukončení smlouvy.  Pokud by i nadále po ukončení smlouvy dílo užívala, lze se domáhat např. dvojnásobku původní odměny z titulu bezdůvodného obohacení anebo se domáhat zdržení užívání vašeho díla.

V případě, že má druhá strana ekonomické potíže, doporučujeme pokusit se, stejně jako u předchozí situace, docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky.

 

10. Přemýšlím o bezúročné půjčce z programu COVID. Existuje něco, na co si mám dát pozor?

Program je v této době již zcela vyčerpán. Aktuálně stále funguje záruční program COVID III. Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s Národní rozvojovou bankou uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Nejedná se však o dar, ale o půjčku krytou zárukou. Jinými slovy, i když si peníze půjčíte, budete je muset za rok či dva vrátit (!). A v případě půjčky budete pravděpodobně ručit veškerým majetkem. Pečlivě proto zvažte, zda si podobné riziko můžete dovolit a hlavně, zda budete moci půjčku i při krizovém scénáři splácet.

POZOR NA LICHVÁŘSKÉ PŮJČKY! Doporučujeme se velkým obloukem vyhnout půjčkám, mohly by Vás vzhledem k extrémně vysokým úrokům a sankcím (většinou „malým písmem pod čarou“) dostat po zdánlivě rychlém vyřešení nouze do ještě větších problémů.

 

11. Dostal jsem se v důsledku mimořádných opatření do finanční tísně a dlužím jiným, co mohu dělat?

Ze všeho nejdříve se pokuste s věřitelem domluvit. Pokuste se s ním dohodnout na odkladu splatnosti faktur nebo na úhradě dluhu ve splátkách. V úvahu přichází i započtení vzájemných plnění.

Doporučujeme přistoupit k řešení věci proaktivně!

 

12. Jsem v exekuci a výpadkem práce to bude pro mě katastrofa, co s tím?

Kdo se bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky, má možnost žádat o odklad exekuce. Žádost se podává exekutorovi a je v ní třeba vylíčit a doložit významné zhoršení ekonomické situace vlivem současné krize. Vzory podání jsou k dispozici zde.

 

13. Jsem v insolvenci a nebudu mít na povinné splátky, co můžu dělat?

V případě konkurzu či osobního bankrotu může dlužník, dostane-li se vlivem mimořádné situace do obtíží, požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. Žádost se podává na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení.

Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019 a dlužník nebude schopen v důsledku mimořádných opatření, přijatých do 30.6.2021 splnit podstatnou část splátkového kalendáře – nebude tato skutečnost důvodem pro zrušení oddlužení.

Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019, může soud rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Musí tedy dojít ke splnění podmínek jako při samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pokud jde o případy po 1. 6. 2019, může dlužník požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů.

Vzorové formuláře žádosti jsou dostupné zde.

 

14. Odškodní mě stát za utrpěnou škodu a ušlý zisk?

Pravděpodobně ano. Podle krizového zákona má každý, komu v důsledku krizového opatření státu vznikla škoda, právo na její náhradu. Nahrazován by měl být i ušlý zisk. Škodu je nutné vyčíslit a doložit, proto doporučujeme veškeré zrušené smlouvy a objednávky a související komunikaci, nájemní smlouvy ze zavřených prostor, marné náklady atp. evidovat písemně (e-mailová forma by měla být dostačující). Škodu je třeba písemně uplatnit u Úřadu vlády nejpozději do šesti měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o ní dozví. Musí však jít pouze o takovou škodu, která vznikla v přímé souvislosti s opatřením státu. Úspěšnost žádosti však zatím nelze garantovat a lze očekávat dlouhé lhůty pro vyřizování. S ohledem na skutečnost, že ze strany Městského soudu v Praze došlo pro nezákonnost ke zrušení několika nařízení Ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví (tj. nikoli dle krizového zákona), bude možné požadovat za období jejich vyhlášení do dne jejich zrušení náhradu škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Žádost je nutné nejdříve uplatnit u Ministerstva zdravotnictví. Podle tohoto zákona lze žádat také o nemajetkovou újmu.

K žádostem o odškodnění nejsou u státních orgánů k dispozici předepsané formuláře ani návodný postup, proto doporučujeme poradit se ohledně oprávněnosti nároku a jeho formulování s právníkem. Fair Art je připraven zprostředkovat právní pomoc spolupracujících advokátů.

 

-----------------------------

POKUD JSTE JIŽ ZE VŠECH POPSANÝCH PROGRAMŮ A DOTACÍ ZMATENI, zde je alespoň malá pomoc v podobě COVID kalkulačky, pomocí které můžete spočítat svou finanční podporu.

-----------------------------

Další oblasti programů podpory, které jsou diskutovány, ale nejsou ještě příslušnými autoritami schváleny, budeme průběžně doplňovat.

Velké poděkování za vznik tohoto stručného manuálu patří naší spolupracující advokátní kanceláři MAAARS advokátiInstitutu umění - Divadelnímu ústavu a Nadačnímu fondu GESTOR pro současné umění a GESTOR - ochrannému svazu autorskému, z.s.

CZ / EN