COVID-19: frekventované otázky a odpovědi právní poradny

Aktualizováno k 30. 4. 2021

Program Antivirus byl prodloužen do konce dubna 2021. Ministerstvo práce a sociálních věcí bude nadále podporovat udržení pracovních míst u zaměstnavatelů, kteří jsou stávající nepříznivou situací dotčeni přímo i nepřímo. Tiskovou zprávu naleznete zde. Web pro podávání žádostí zde.

-----------------------------

1. Jak žádat o kompenzační bonus pro OSVČ?

Nárok na kompenzační bonus mají podnikatelé, kterým byla přímo omezena podnikatelská činnost (OSVČ, společníci malých s.r.o. a lidé pracující na DPČ a DPP). Výše kompenzačního bonusu činí nově 1000 Kč denně v případě OSVČ a společníků s.r.o. U lidí pracující na DPČ a DPP zůstává výše bonusu na 500 Kč za den. Nový kompenzační bonus lze čerpat zpětně za 3 období od 1. února 2021 do 30. dubna 2021. Obecné lhůty pro podání žádostí jsou aktuálně do 3. května, 1. června a 1. července 2021.

O kompenzační bonus pro OSVČ lze žádat na základě žádosti. Pokyny pro podání žádosti naleznete zde.

 

2. Mám nárok na podporu v rámci programu COVID-Kultura?

Pod program COVID-Kultura spadají nově tři výzvy.

  • Výzva 3.1 programu je určená pro OSVČ (žádosti lze podávat do 15. dubna 2021)
  • Výzva 3.2 pro audiovizi (žádosti lze podávat do 30. dubna 2021)
  • Výzva 3.3. pro podnikatelské subjekty (žádosti lze podávat od 21. dubna do 30. června 2021)

Žádosti o podporu je možné podávat prostřednictvím Portálu AIS MPO. Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobný manuál je ke stažení zde.

Výzva 3.1 – OSVČ je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění, literatura. Žadatelé jsou v rámci výzvy rozřazeni do dvou kategorií:

i. výkonní umělci a autoři
ii. odborné umělecko-technické profese 

Výzva 3.2 – audiovize je určena pro:
i. fyzické osoby podnikající –  OSVČ vykonávající filmové profese a pro výkonné umělce. Samostatně výdělečná činnost žadatelů probíhá soustavně a dlouhodobě ve fázích vývoje a výroby audiovizuálních děl nebo je realizována ve formě uměleckého výkonu;
ii. právnické osoby – provozovatele kin, distribuční a produkční společnosti.

Výzva 3.3 – podnikatelé je určena pro podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů. Těmi jsou různí pořadatelé, hudební kluby, umělecké soubory a tělesa, divadla.

Žadatelé v rámci výzvy 3.1 a 3.2 mohou získat jednorázovou podporu ve výši 60 000 Kč. Pro právnické osoby, může být poskytnuta podpora až do výše 5 mil. Kč. 

Podmínky náležitosti žádosti naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu zde.

 

3. Nemám dostatek prostředků, abych zaplatil nájem bytu, jak mám postupovat?

Zaprvé se pokuste písemně a slušně požádat majitele o dočasné snížení nájmu, nic za to nedáte. Nebo mu třeba nabídněte některé své výtvarné dílo. Kupodivu víme už o řadě případů, kdy to takto začalo fungovat.

Pokud nebudete úspěšní, máte další možnosti.

Zejména vám pro prodlení s placením nájmu nemůže pronajímatel dát výpověď, pokud k prodlení došlo v době od 12. 3. do dne následujícího po dni ukončení mimořádných opatření, nejdéle ale do 31. 7. 2020 s placením nájemného. Zároveň musíte být v prodlení převážně z důvodů mimořádných opatření.

Nájemce bytu má také možnost požádat o příspěvek na bydlení. Od 1. 7. 2020 není trvalý pobyt v užívaném bytě podmínkou nároku. Nájemce má na příspěvek nárok, jestliže náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu. Jde však o tabulkové náklady na bydlení, které se liší podle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v bytě a místa pobytu. Žádost se podává 1 x ročně, nárok lze uplatit až 3 měsíce zpětně.

Podrobné informace poskytují stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na internetu je možné nalézt volně dostupné online kalkulačky, které za vás výši příspěvku spočítají, např. zde.

 

4. Mám kromě příspěvku na bydlení ještě nějaký další nárok na peněžitou podporu?

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy váš příjem klesne pod životní minimum, máte nárok na opakovanou dávku – příspěvek na živobytí.

Formulář a další informace naleznete zde.

Každý, kdo se prokazatelně ocitne ve finanční nouzi, může žádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Pro účely dávky se posuzuje příjem všech osob ve společné domácnosti. Na rozdíl od příspěvku na živobytí nemusí být příjem pod životním minimem.

Formulář žádosti je dostupný zde.

 

5. Nemám na nájem ateliéru, co v takové situaci dělat?

V tomto případě je třeba řešit situaci přímo s pronajímatelem prostor a například zažádat o snížení nájmu z důvodu současné krizové situace. Občanský zákoník opravňuje smluvní stranu žádat o změnu smlouvy, pokud nastane nepředvídatelná změna okolností, která výrazně jednu ze stran znevýhodňuje. To platí jenom v případě, kdy v nájemní smlouvě není tato možnost předem vyloučena. I přesto bychom doporučovali se na pronajímatele obrátit.

Stejně jako u nájmu bytů i v tomto případě zákonodárce schválil odklad plateb nájemného za nebytové prostory. Podmínkou ovšem je, že nebytový prostor slouží podnikateli. Pokud bude nájemce schopen doložit, že k prodlení s platbou nájemného došlo mezi 13. 3. 2020 a 30. 6. 2020 a že k prodlení došlo v důsledku mimořádných opatření, která mu jako podnikateli znemožnila nebo podstatně ztížila jeho podnikatelskou činnost, nemá pronajímatel právo až do 31. 12. 2020 dát nájemci výpověď. Nájemce musí uhradit splatné nájemné do konce roku 2020.

 

6. Jak je to s platbou na sociální a zdravotní pojištění?

Momentálně nejsou v účinnosti žádné úlevy či prominutí z placení minimálních odvodů, tak jako tomu bylo v březnu minulého roku.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ v roce 2021 činí u sociálního pojištění se jedná o částku 2 588 Kč a u zdravotního o 2 393 Kč. V případě, že jste se přihlásili k paušální dani, částka činí 5 469 Kč měsíčně.

 

7. Odpuštění záloh na daň zcela neřeší mé problémy, co dál můžu dělat?

V rámci programu COVID Ošetřovné pro OSVČ (za únor) lze do 19. dubna 2021 podat žádost o finanční kompenzaci ve výši 400 Kč za jeden kalendářní den. Ošetřovné je určeno pro osoby, které z důvodu uzavřených škol a sociálních zařízení musely omezit podnikání z důvodu péče o dítě do 10 let či handicapovaného člověka. O ošetřovné lze žádat online přes formulář Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací naleznete zde.

 

8. Mám nárok na nějaké úlevy týkající se daně z příjmů?

Zálohy na dani z příjmů splatných v období od 15. 10. do 15. 12. 2020 budou státem prominuty. Samotná daň však prominutá není.

Další informace zde.

Došlo k prodloužení období, za které si OSVČ i firmy budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární a obdobné účely, a to v období od 1. března až do 31. prosince 2020. Jedná se o pomoc potřebným, jako jsou nemocnice, domovy důchodců, azylové doby apod. Podmínkou je, by se jednalo o bezúplatnou pomoc, potom si poplatník takový výdaj odečte ze základu daně, jako by byly určené na podnikání. Např. šití a dodávání roušek a jiných pomůcek, darování potravin, drogistického zboží.

Více na www.pomocnemocnicim.cz.

 

9. Co když jsem plátce DPH?

Plátcům DPH se promíjí úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty a dále je všem plátcům DPH prominuta v období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 daň z přidané hodnoty za bezúplatné dodání vyjmenovaného zboží a za bezúplatné dodání zboží nebo poskytnutí služby vybraným subjektům.

Více informací naleznete zde.

Finanční správa ČR informovala o vydaném Rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události ze dne 21. 12. 2020, ve všech případech, kdy daňový subjekt oznámí správci daně, že nadpoloviční část jeho příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření.

Více informací o rozhodnutí naleznete zde.

 

10. Někdo mi dluží odměnu za zakázku, co mám dělat?

Rozhodně se aktivně písemnou formou (e-maily mohou být dostačující) domáhejte zaplacení. Vzhledem k tomu, že ekonomické problémy nyní potkávají velké množství lidí a firem, je rozumné pokusit se docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky. Pokud klient nebude komunikovat, nezbyde než se obrátit na advokáta o pomoc.

 

11. Co když mi někdo nezaplatí odměnu, a i přesto mé dílo dále užívá?

Pokud máte uzavřenou smlouvu, je dobré se podívat, jak je v ní taková situace řešena. Je-li poskytnutí licence podmíněno zaplacením odměny, jedná se o porušení autorského práva. V první řadě oznamte písemně druhé straně o prodlení se zaplacením a poskytněte dodatečnou přiměřenou lhůtu k nápravě s tím, že v opačném případě dojde k předčasnému ukončení smlouvy.  V případě, že má druhá strana ekonomické potíže, doporučujeme pokusit se, stejně jako u předchozí situace, docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky. Pokud druhá strana nebude komunikovat, nezbyde než se obrátit na advokáta o právní pomoc.

 

12. Půjčil jsem si peníze od banky, ale nyní nemám na splácení. Co teď?

Splátky lze u spotřebitelských i podnikatelských účtů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020, odložit o tři nebo šest měsíců. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů nepříznivého vlivu koronaviru na schopnost splácet. Tyto důvody se však nemusejí nijak prokazovat. V této souvislosti lze doporučit informovat se o podrobnostech u své banky a sledovat její webové stránky.

Zdroje:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077

 

13. Přemýšlím o bezúročné půjčce z programu COVID. Existuje něco, na co si mám dát pozor?

Program je v této době již zcela vyčerpán. Aktuálně funguje záruční program COVID III. Podnikatel o podporu žádá formou žádosti o úvěr u spolupracující finanční instituce, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro Program COVID III.

Nejedná se však o dar, ale půjčku krytou zárukou. Jinými slovy, i když si peníze půjčíte, budete je muset za rok či dva vrátit (!). A v případě půjčky budete pravděpodobně ručit veškerým majetkem. Pečlivě proto zvažte, zda si podobné riziko můžete dovolit a hlavně, zda budete moci půjčku i při krizovém scénáři splácet.

POZOR NA LICHVÁŘSKÉ PŮJČKY! Doporučujeme se velkým obloukem vyhnout půjčkám, mohly by Vás vzhledem k extrémně vysokým úrokům a sankcím (většinou „malým písmem pod čarou“) dostat po zdánlivě rychlém vyřešení nouze do ještě větších problémů.

 

14. Dostal jsem se v důsledku mimořádných opatření do finanční tísně a dlužím jiným, co mohu dělat?

Ze všeho nejdříve se pokuste domluvit s tím komu peníze dlužíte. Pokuste se dohodnout na odkladu splatnosti faktur nebo na splátkách dluhu. V úvahu přichází i započtení vzájemných plnění.

V případě, že tyto možnosti nejdou a do 5.10.2020 jste nebyli v úpadku, můžete jako podnikatel, podat návrh na mimořádné moratorium až do 30.6.2021. Cílem mimořádného moratoria je dočasná ochrana dlužníka před jeho věřiteli, neboť dlužník jeho prostřednictvím získá čas pro řešení svým finančních potíží. Během trvání moratoria nelze například rozhodnout o úpadku dlužníka a nelze provést exekuci na jeho majetek.

 

15. Jsem v exekuci a výpadkem práce to bude pro mě katastrofa, co s tím?

Kdo se bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky, má možnost žádat o odklad exekuce. Žádost se podává exekutorovi a je v ní třeba vylíčit a doložit významné zhoršení ekonomické situace vlivem současné krize. Vzory podání jsou k dispozici zde.

 

16. Jsem v insolvenci a nebudu mít na povinné splátky, co můžu dělat?

V případě konkurzu či osobního bankrotu může dlužník, dostane-li se vlivem mimořádné situace do obtíží, požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. Žádost se podává na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení.

Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019 a dlužník nebude schopen v důsledku mimořádných opatření, přijatých do 30.6.2021 splnit podstatnou část splátkového kalendáře – nebude tato skutečnost důvodem pro zrušení oddlužení.

Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019, může soud rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Musí tedy dojít ke splnění podmínek jako při samotném návrhu na povolení oddlužení. 

Pokud jde o případy po 1. 6. 2019, může dlužník požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů.

Vzorové formuláře žádosti jsou dostupné zde.

 

17. Odškodní mě stát za utrpěnou škodu a ušlý zisk?

Pravděpodobně ano. Podle krizového zákona má každý, komu v důsledku krizového opatření státu vznikla škoda, právo na její náhradu. Nahrazován by měl být i ušlý zisk. Škodu je nutné vyčíslit a doložit, proto doporučujeme veškeré zrušené smlouvy a objednávky a související komunikaci, nájemní smlouvy ze zavřených prostor, marné náklady atp. evidovat písemně (e-mailová forma by měla být dostačující). Škodu je třeba písemně uplatnit u Úřadu vlády nejpozději do šesti měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o ní dozví. Musí však jít pouze o takovou škodu, která vznikla v přímé souvislosti s opatřením státu. Úspěšnost žádosti však zatím nelze garantovat a lze očekávat dlouhé lhůty pro vyřizování. S ohledem na skutečnost, že ze strany Městského soudu v Praze došlo pro nezákonnost ke zrušení několika nařízení Ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví (tj. nikoli dle krizového zákona), bude možné požadovat za období jejich vyhlášení do dne jejich zrušení náhradu škody dle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Žádost je nutné nejdříve uplatnit u Ministerstva zdravotnictví. Podle tohoto zákona lze žádat také o nemajetkovou újmu.

K žádostem o odškodnění nejsou u státních orgánů k dispozici předepsané formuláře ani návodný postup, proto doporučujeme poradit se ohledně oprávněnosti nároku a jeho formulování s právníkem. Fair Art je připraven zprostředkovat právní pomoc spolupracujících advokátů.

 

-----------------------------

POKUD JSTE JIŽ ZE VŠECH POPSANÝCH PROGRAMŮ A DOTACÍ ZMATENI, zde je alespoň malá pomoc v podobě COVID kalkulačky, pomocí které můžete spočítat svou finanční podporu.

-----------------------------

Další oblasti programů podpory, které jsou diskutovány, ale nejsou ještě příslušnými autoritami schváleny, budeme průběžně doplňovat.

Velké poděkování za vznik tohoto stručného manuálu patří naší spolupracující advokátní kanceláři MAAARS advokátiInstitutu umění - Divadelnímu ústavu a Nadačnímu fondu GESTOR pro současné umění a GESTOR - ochrannému svazu autorskému, z.s.

CZ / EN