Post-COVID-19: frekventované otázky a odpovědi právní poradny

Aktualizováno k 21. 11. 2022

V důsledku výpadku příjmů mnohých osob v souvislosti s následky pandemie COVID-19 a v důsledku rostoucích cen energií se v poslední době setkáváme s případy, kdy umělcům někdo dluží, je ve výrazném prodlení s platbou dle faktury a nereaguje na zprávy. V souvislosti s tím přinášíme základní návod pro řešení takových situací:

Někdo mi dluží odměnu za zakázku, co mám dělat?
Rozhodně se aktivně písemnou formou (e-maily mohou být dostačující) domáhejte zaplacení. Vzhledem k tomu, že ekonomické problémy nyní potkávají velké množství lidí a firem, je rozumné pokusit se docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky. Pokud klient nebude komunikovat, nezbyde než se obrátit na advokáta s žádostí o pomoc. Pokud je dlužník prokazatelně v prodlení, máte podle aktuální judikatury právo, aby Vám dlužník kromě pohledávky a úroků z prodlení nahradil i účelně vynaložené náklady na právní zastoupení při vymáhání pohledávky. Náhrada nákladů Vám přísluší tehdy, když pohledávka nemohla být vymožena bez právního zastoupení, a to i v případě, že nebyla podána žaloba. Náhrada Vám přísluší ve výši podle advokátního tarifu.

Co když mi někdo nezaplatí odměnu, a i přesto mé dílo dále užívá?
Pokud máte uzavřenou smlouvu, je dobré zjistit, jak je v ní taková situace řešena. Je-li poskytnutí licence podmíněno zaplacením odměny, jedná se o porušení autorského práva.

V první řadě oznamte písemně druhé straně, že je v prodlení se zaplacením a poskytněte dodatečnou přiměřenou lhůtu k nápravě s tím, že v opačném případě dojde k předčasnému ukončení smlouvy.  Pokud by i nadále po ukončení smlouvy dílo užívala, lze se domáhat např. dvojnásobku původní odměny z titulu bezdůvodného obohacení anebo se domáhat zdržení užívání vašeho díla.

V případě, že má druhá strana ekonomické potíže, je vhodné pokusit se, stejně jako u předchozí situace, docílit dohody a nabídnout např. splátkový kalendář. Případně alespoň požádat o písemné prohlášení o uznání vaší pohledávky.

Níže uvádíme aktuální odpovědi na některé konkrétní frekventované dotazy související s následky pandemie COVID-19 a s energetickou krizí:

-----------------------------

 

1. Jsou aktuálně platné nějaké programy podpory v souvislosti s COVID-19?

V současné době dosud probíhá výplata z některých programů podpory souvisejících s COVID-19. Příjem žádostí byl ale u všech již ukončen.

Mimo tyto programy je stále možné žádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Více viz bod 4. níže.

Ministerstvo kultury v souvislosti s celospolečenskými změnami vyvolanými pandemií COVID-19 připravuje dotační nástroj „Kreativní vouchery“. Jedná se o formu finanční podpory pro malé a střední podniky s vlastním produktem na využití služeb subjektů působících v oblasti kreativních činností. Jde tedy zároveň o nepřímou podporu kreativců a umělců skrze malé zakázky. Malé a střední podniky budou moci v rámci programu obdržet dotaci ve výši 85 % na využití služeb kreativců a umělců v oblastech jako je fotografie, design, video, hudba či řemesla. Minimální výše voucheru bude 50 000 Kč, maximální 200 000 Kč.

Aby mohl podnik využít voucher na Vaše služby, musíte být zaregistrovaní v „Celostátní galerii kreativců“, která bude veřejně dostupná zde. Registrovat se budete moci zdarma. Kreativec (poskytovatel služeb) bude moci poskytnout své služby max. 3 příjemcům voucheru. Dotační výzva pro rok 2023 by dle webových stránek Ministerstva kultury měla být vypsána ještě na podzim 2022.

Více informací o Kreativních voucherech naleznete zde.

 

2. Které programy podpory byly již ukončeny?

U následujících programů podpory související s COVID-19 již bylo ukončeno podávání žádostí. Byla-li však žádost včas podána, nárok na podporu trvá.

Program Antivirus A: Jedná se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény. Příjem žádostí byl ukončen.

Program Antivirus B: Program měl ulevit firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě apod. Program byl od 1. 1. 2022 pozastaven.

Více informací o ochraně zaměstnanosti a programech Antivirus A a B zde.

Izolačka“: Zaměstnanci, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace, měli nárok na příspěvek ve výši až 370 Kč za den (tzv. „izolačka“). Nárok na příspěvek trval do 28. 2. 2022.

Více informací o příspěvku zde.

Kompenzační bonus pro OSVČ: Kompenzační bonus ve výši až 1 000 Kč denně byl určen zejména pro pandemií poškozené OSVČ v případě poklesu jejich tržeb min. o 30 % oproti srovnávacímu období. Žádosti o kompenzační bonus bylo možné podávat do 1. 4. 2022.

Další informace jsou dostupné zde.

Program COVID-Kultura: Podat žádost o přiznání podpory bylo naposledy možné dne 22. 9. 2021, a to pro rozhodné období 1. 6. 2021 až 30. 9. 2021. Program COVID-Kultura je aktuálně pozastaven.

Více informací zde.

COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora: Podpora byla určena mimo jiné pro podnikatele v oblasti pořádání kulturních akcí, u nichž v důsledku pandemie došlo k poklesu obratu nejméně o 50 %. Žádosti bylo možné podávat do 17. 5. 2022. 

Více informací zde.

COVID 2022 – Sektorová podpora: Podpora byla určena mimo jiné pro podnikatele v oblasti pořádání kulturních akcí, u nichž v důsledku pandemie poklesly tržby alespoň o 50 %. Žádosti bylo možné podávat do 12. 5. 2022. 

Více informací zde.

 

3. Nemám dostatek prostředků, abych zaplatil nájem bytu či zálohy na energie. Jak mám postupovat?

Zaprvé se pokuste písemně a slušně požádat majitele o dočasné snížení nájmu, nic za to nedáte. Nebo mu třeba nabídněte některé své výtvarné dílo. Kupodivu už víme o řadě případů, kdy taková nabídka fungovala.

Pokud nebudete úspěšní, máte další možnosti.

Nájemce bytu (a vzhledem k rostoucím cenám energií nově v roce 2022 také podnájemce a uživatel bytu na základě služebnosti užívání bytu) má možnost požádat o příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Podmínkou výplaty příspěvku není trvalý pobyt v užívaném bytě. Nájemce má na příspěvek nárok, jestliže náklady na bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu rodiny a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) rozhodného čistého příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Jde o tabulkové náklady na bydlení, které se liší podle počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v bytě a místa pobytu. Od 1. 4. 2022 byly navýšeny částky životního minima, které vstupují do výpočtu příspěvku na bydlení. Žádost se podává 1 x ročně, nárok lze uplatit až 3 měsíce zpětně.

Podrobné informace poskytují stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na internetu je možné nalézt volně dostupné online kalkulačky, které za vás výši příspěvku spočítají, např. zde.

 

4. Mám kromě příspěvku na bydlení ještě nějaký další nárok na peněžitou podporu?

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy váš příjem klesne pod životní minimum, máte nárok na opakovanou dávku – příspěvek na živobytí. Od 1. 4. 2022 byly navýšeny částky životního minima, které vstupují do výpočtu příspěvku na živobytí.

Formulář a další informace naleznete zde.

MOP spojená s COVID-19: Každý, kdo se prokazatelně ocitne ve finanční nouzi v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi, může i nadále žádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci („MOP“). Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním. Na rozdíl od příspěvku na živobytí nemusí být příjem pod životním minimem.

Formulář žádosti je dostupný zde.

 

5. Nemám na nájem ateliéru, co v takové situaci dělat?

V tomto případě je třeba řešit situaci přímo s pronajímatelem prostor a například zažádat o snížení nájmu z důvodu současné krizové situace. Pokud v ateliéru zároveň nebydlíte, nelze v souvislosti s ateliérem využít příspěvek na bydlení. Občanský zákoník opravňuje smluvní stranu žádat o změnu smlouvy, pokud nastane nepředvídatelná změna okolností, která výrazně jednu ze stran znevýhodňuje. To platí jenom v případě, kdy v nájemní smlouvě není tato možnost předem vyloučena. I v takovém případě bychom doporučovali se na pronajímatele obrátit.

Dále je možné využít jednorázové dávky MOP – mimořádné okamžité pomoci. Formulář žádosti je dostupný zde.

 

6. Jak je to s platbou na sociální a zdravotní pojištění?

Momentálně nejsou v účinnosti žádné úlevy či prominutí z placení minimálních odvodů, jak tomu bylo v minulosti.

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ (v případě tzv. hlavní činnosti) činí v roce 2022 u sociálního pojištění částku 2 841 Kč a u zdravotního částku 2 627 Kč.

Zálohu na zdravotní pojištění v nové výši je třeba hradit již za měsíc leden 2022 (tj. počínaje únorem 2022).

Zálohu na sociální pojištění v nové výši je třeba uhradit poprvé v měsíci, v němž odevzdáte přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok.

V případě, že jste se ve lhůtě do dne 10. 1. 2022 přihlásili k paušální dani, zahrnující i platby povinného pojištění, částka činí 5 994 Kč měsíčně.

 

7. Mám nárok na nějaké úlevy týkající se daně z příjmů?

V současné době nejsou stanoveny žádné úlevy na dani z příjmů, ani na jejích zálohách.

 

8. Přemýšlím o bezúročné půjčce z programu COVID. Existuje něco, na co si mám dát pozor?

Program je v této době již zcela vyčerpán.

POZOR NA LICHVÁŘSKÉ PŮJČKY! Doporučujeme se velkým obloukem vyhnout půjčkám, mohly by Vás vzhledem k extrémně vysokým úrokům a sankcím (většinou „malým písmem pod čarou“) dostat po zdánlivě rychlém vyřešení nouze do ještě větších problémů. V případě půjčky budete pravděpodobně ručit veškerým majetkem. Pečlivě proto zvažte, zda si podobné riziko můžete dovolit a hlavně, zda budete moci půjčku i při krizovém scénáři splácet.

9. Dostal jsem se do finanční tísně a dlužím jiným, co mohu dělat?

Ze všeho nejdříve se pokuste s věřitelem domluvit. Pokuste se s ním dohodnout na odkladu splatnosti faktur nebo na úhradě dluhu ve splátkách. V úvahu přichází i započtení vzájemných plnění.

Doporučujeme přistoupit k řešení věci proaktivně!

 

10. Jsem v exekuci a výpadkem práce to bude pro mě katastrofa, co s tím?

Kdo se bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky, má možnost žádat o odklad exekuce. Žádost se podává exekutorovi a je v ní třeba vylíčit a doložit významné zhoršení ekonomické situace vlivem současné krize. Vzory podání jsou k dispozici zde.

 

11. Jsem v insolvenci a nebudu mít na povinné splátky, co můžu dělat?

V případě konkurzu či osobního bankrotu může dlužník, dostane-li se vlivem mimořádné situace do obtíží, požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splácení. Žádost se podává na insolvenční soud, který vede příslušné insolvenční řízení.

Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019 a dlužník není schopen v důsledku mimořádných opatření, přijatých vládou ČR v době nouzového stavu nebo vydaných v roce 2020 Ministerstvem zdravotnictví či krajskou hygienickou stanicí, splnit podstatnou část splátkového kalendáře – není tato skutečnost důvodem pro zrušení oddlužení.

Pokud se o úpadku rozhodlo před 31. 5. 2019, může soud rozhodnout o změně rozhodnutí o schválení oddlužení, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Musí tedy dojít ke splnění podmínek jako při samotném návrhu na povolení oddlužení.

Pokud jde o případy po 1. 6. 2019, může dlužník požádat o stanovení jiné výše měsíčních splátek pro změnu poměrů.

Vzorové formuláře žádosti jsou dostupné zde.

 

12. Odškodní mě stát za utrpěnou škodu a ušlý zisk v souvislosti s COVID-19?

Pravděpodobně ano. Podle krizového zákona má každý, komu v důsledku krizového opatření státu vznikla škoda, právo na její náhradu. Nahrazován by měl být také ušlý zisk i nemajetková újma.

Škodu je nutné vyčíslit a doložit, proto doporučujeme veškeré zrušené smlouvy a objednávky a související komunikaci, nájemní smlouvy ze zavřených prostor, marné náklady atp. evidovat písemně (e-mailová forma by měla být dostačující). Škodu je třeba písemně uplatnit u Úřadu vlády nejpozději do šesti měsíců od okamžiku, kdy se poškozený o ní dozví. Musí však jít pouze o takovou škodu, která vznikla v přímé souvislosti s opatřením státu. Úspěšnost žádosti však zatím nelze garantovat a lze očekávat dlouhé lhůty pro vyřizování.

K žádostem o odškodnění nejsou u státních orgánů k dispozici předepsané formuláře ani návodný postup, proto doporučujeme poradit se ohledně oprávněnosti nároku a jeho formulování s právníkem. Fair Art je připraven zprostředkovat právní pomoc spolupracujících advokátů.

Upozorňujeme, že čerpáním jiných podpor souvisejících s pandemií COVID-19 se automaticky vzdáváte nároku na náhradu škody z příčiny, která je důvodem přiznání podpory. Je tedy třeba zvážit, která varianta je pro vás výhodnější.

 

-----------------------------

POKUD JSTE JIŽ ZE VŠECH POPSANÝCH PROGRAMŮ A DOTACÍ ZMATENI, zde je alespoň malá pomoc v podobě COVID kalkulačky, pomocí které můžete spočítat svou finanční podporu.

-----------------------------

Další oblasti programů podpory, které jsou diskutovány, ale nejsou ještě příslušnými autoritami schváleny, budeme průběžně doplňovat.

Velké poděkování za vznik tohoto stručného manuálu patří naší spolupracující advokátní kanceláři MAAARS advokátiInstitutu umění - Divadelnímu ústavu a Nadačnímu fondu GESTOR pro současné umění a GESTOR - ochrannému svazu autorskému, z.s.

CZ / EN