KUPNÍ SMLOUVA

 

uzavřená podle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

 

SMLUVNÍ STRANY:

 • ?
  jméno a příjmení:????????.. 
  bydliště: ????????.. 
  datum narození: ????????..
  číslo účtu:  ????????..
 • ?
  název: ????????.. 
  IČO:????????.. 
  sídlo:  ????????..
  číslo účtu: ????????..

(dále jen ?Prodávající?) 

 a 

 • ?
  jméno a příjmení:????????.. 
  bydliště: ????????.. 
  datum narození: ????????..
  číslo účtu:  ????????..
 • ?
  název: ????????.. 
  IČO:????????.. 
  sídlo:  ????????..
  číslo účtu: ????????..

(dále jen "Kupující")

(Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany") 

se dohodly na uzavření následující kupní smlouvy (dále jen "Smlouva"):

 

PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem níže specifikovaného autorského díla:

a) druh díla: ...................................

b) autor: ...................................

c) název: ...................................

(dále jen "Autorské dílo")

Podrobná specifikace Autorského díla je předmětem přílohy č. 1 této smlouvy.

Prodávající dále prohlašuje, že Autorské dílo netrpí žádnými faktickými ani právními vadami. 

Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu Autorské dílo a Kupující se zavazuje jej převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

 

KUPNÍ CENA ? 

Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Autorské dílo ve výši .................................... ? ?

Kupní cenu se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu:

 • bankovním převodem nebo vložením kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího, číslo účtu: ................................... . Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího.

 • do .......... dnů od uzavření této Smlouvy. Kupní cena bude zaplacena v hotovosti k rukám Prodávajícího.
 • v hotovosti k rukám Prodávajícího při podpisu této Smlouvy. Převzetí kupní ceny Prodávající podpisem této Smlouvy potvrzuje.

?

?

Vlastnictví k Autorskému dílu přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím Autorského díla.V případě převzetí díla Kupujícím před zaplacením kupní ceny má Kupující povinnosti schovatele. 

 • V případě prodlení se zaplacením kupní ceny Kupujícím nebo v případě prodlení s předáním díla Prodávajícím se Smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši0,25 % z kupní ceny denně.; 0,4 % z kupní ceny denně.; 0,5 % z kupní ceny denně.

?

 

UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA - LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

Prodávající tímto uděluje kupujícímu souhlas s užitím Autorského díla k vystavování, pronájmu a prodeji způsobem nesnižujícím hodnotu díla. Jakékoli další užití podléhá předchozímu souhlasu autora díla. ?

  

V případě, že kupní cena za opětovný prodej originálu díla přesáhne částku dle § 24 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen ?Autorský zákon?), má autor právo na odměnu z takového prodeje podle výše uvedeného ustanovení Autorského zákona. ?

 V případě, že Kupující pojme úmysl užít Autorské dílo způsobem jiným než smluveným v čl. III. odst. 1, zavazuje se požádat Prodávajícího o poskytnutí odpovídajícího oprávnění. V případě dalšího prodeje Autorského díla se Kupující zavazuje informovat o této skutečnosti Prodávajícího.

Prostředkem komunikace pro výše uvedená sdělení, žádosti a návrhy je elektronická pošta.

 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ AUTORSKÉHO DÍLA  ?

 

 • K předání a převzetí Autorského díla dojde při podpisu této smlouvy.
 • K předání Autorského díla dojde dne ..................................., na místě .................................... Převzetí Autorského díla potvrdí Kupující písemně.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Prodávající seznámil Kupujícího se stavem Autorského díla, způsoby náležité péče a nezatajil žádné skryté vady.

Kupující prohlašuje, že si prodávané Autorské dílo včetně jeho příslušenství před podpisem této Smlouvy řádně prohlédl, jeho materiální i právní stav je mu znám a v tomto stavu jej také kupuje.

Nebezpečí nahodilé zkázy přechází předáním Autorského díla na Kupujícího.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato Smlouva bude podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné nebo nicotné z jakéhokoliv důvodu, nejsou tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena a zůstávají účinná. V takovém případě jsou Smluvní strany povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nicotné ustanovení platným ustanovením, které se účelem co nejvíce přibližuje nahrazovanému ustanovení.

 

 

?????? dne  ?????.. 2014          V ?????? dne  ?????.. 2014

????????????????                           ???????????????.

Prodávající                              Kupující