Smlouva o nájmu uměleckého díla

Smluvní strany:

 • ?
  jméno a příjmení:????????.. 
  bydliště: ????????.. 
  datum narození: ????????..
  číslo účtu:  ????????..
 • ?
  název: ????????.. 
  IČO:????????.. 
  sídlo:  ????????..
  číslo účtu: ????????..

(dále jen ?pronajímatel?) 

 a 

 • ?
  jméno a příjmení:????????.. 
  bydliště: ????????.. 
  datum narození: ????????..
  číslo účtu:  ????????..
 • ?
  název: ????????.. 
  IČO:????????.. 
  sídlo:  ????????..
  číslo účtu: ????????..

(dále jen ?nájemce?) 

(pronajímatel a nájemce společně dále jen ?smluvní strany?)

 

se dohodly na uzavření následující nájemní smlouvy (dále jen ?smlouva?)

 

Úvodní ustanovení

Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn přenechat níže specifikované dílo nájemci do dočasného užívání.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pronájem následujícího autorského díla (dále jen ?dílo?):

a) druh díla: ...................................

b) autor: ...................................

c) název: ...................................

 

Podrobná specifikace díla je předmětem přílohy č. 1 této smlouvy.

 

Užití díla

Pronajímatel na základě této smlouvy přenechává nájemci dílo k dočasnému užívání pro účely ................................... . ?

 

Pronajímatel tímto uděluje nájemci souhlas s užitím díla v souladu s § 12, odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen ?autorský zákon?) k následujícím účelům:

 

 • k vystavování,
 • k vystavování a zprostředkování prodeje,
 • ...................................,

 způsobem nesnižujícím hodnotu díla. Jakékoli další užití podléhá předchozímu souhlasu autora díla. ?

 

 

 • V případě porušení licenčních ujednání dle tohoto článku smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši ...................................?

 Doba trvání nájmu

Tato smlouva je sjednána na dobu:

 

 • neurčitou.
 • určitou, a to: .................................

 

 • Doplňte časový údaj před ukončením smlouvy se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení trvání nájmu. V takovém případě se tato smlouva prodlužuje za stávajících podmínek na dobu dohodnutou mezi smluvními stranami.?

 

 • Pronajímatel vylučuje možnost automatického prodloužení doby nájmu dle § 2230 občanského zákoníku. Nájem může být prodloužen pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

 

Práva a povinnosti smluvních stran

Vypůjčené dílo nemusí;musí být pojištěno po dobu trvání nájmu.

Nájemce je povinen chránit dílo před poškozením, znehodnocením, ztrátou nebo zničením, za což nese plnou odpovědnost od doby převzetí díla až do jejich vrácení zpět pronajímateli. Nájemce se zavazuje, že pronajaté dílo bude umístěno v odpovídajících podmínkách, zejména klimatických a světelných. Pronajímatel poskytne nájemci informace o vhodném způsobu nakládání s dílem a podmínkách potřebných k uchování díla v původním stavu.

V případě, že dojde k poškození díla, je nájemce povinen bezodkladně informovat pronajímatele.

Nájemce je;není oprávněn přenechat dílo k užívání třetím osobám.

Smluvní strany se dohodly, že místem převzetí díla bude ....................................

 

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen vrátit dílo pronajímateli v místě kde jej od pronajímatele převzal, a to nejpozději

 • do ................................... dnů od skončení nájmu.
 • v den skončení nájmu.

 

 • Veškeré náklady spojené s využíváním díla, včetně jeho transportu, instalace, nákladů na údržbu, případného pojištění uměleckých děl, hradí nájemce. 

 

Výpověď smlouvy

 • ?
  Tuto smlouvu je možné vypovědět pouze písemně.

  Výpovědní lhůta je doplňte časový údaj a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé straně smlouvy.

  Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení nastanou okamžikem přijetí nebo odmítnutí přijetí stranou, které jsou zaslány nebo dnem jejich uložení na poště nebo dnem, kdy se zásilka vrátí pronajímateli jako nedoručená, podle toho, která z těchto skutečností nastane jako první. Smluvní strany souhlasí též s doručováním do datové schránky nájemce. Za tímto účelem se nájemce zavazuje zajistit možnost dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do své datové schránky v souladu s příslušným právním předpisem, tj. zák. č. 300/2008 Sb., přičemž pro tento způsob doručování se uplatní fikce doručení dle § 17 odst. 3, případně odst. 4 tohoto zákona. ?

 • ?
  Tuto smlouvu je možné vypovědět i před uplynutím doby, na niž byl sjednán nájem, tehdy, poruší-li nájemce hrubě podmínky užití díla zejména tím, že dílo používá k jinému než sjednanému účelu dle článku "Užití díla" této smlouvy, jiným než sjednaným způsobem, nevhodným užitím snižuje hodnotu díla nebo hrozí-li dílu při pokračování nájmu vážná újma.

  Výpovědní doba je doplňte časový údaj a začíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé straně smlouvy. ?

  Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení nastanou okamžikem přijetí nebo odmítnutí přijetí stranou, které jsou zaslány nebo dnem jejich uložení na poště nebo dnem, kdy se zásilka vrátí pronajímateli jako nedoručená, podle toho, která z těchto skutečností nastane jako první. Smluvní strany souhlasí též s doručováním do datové schránky nájemce. Za tímto účelem se nájemce zavazuje zajistit možnost dodávání dokumentů z datové schránky jiné fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby do své datové schránky v souladu s příslušným právním předpisem, tj. zák. č. 300/2008 Sb., přičemž pro tento způsob doručování se uplatní fikce doručení dle § 17 odst. 3, případně odst. 4 tohoto zákona.

 

 

 

Nájemné

Smluvní strany se dohodly na nájemném ve výši .................................... ročně / čtvrtletně / měsíčně / denně / jednorázově.... ?

Nájemné poskytuje nájemce:

 • na účet č. ................................... 
 • hotově k rukám nájemce.

 

Smluvní strany se dohodly, že nájemné bude placeno:

 • ke dni skončení nájmu.
 • při podpisu této smlouvy.
 • měsíčně ke dni ...................................
 • v částce .................................. při podpisu této smlouvy a v částce ................................... při skončení nájmu.
 • DOPLŇTE JINÝ ZPŮSOB 

?

Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět pouze písemně.

Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a autorským zákonem. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

 

?????? dne  ?????.. 2014          V ?????? dne  ?????.. 2014

????????????????                           ???????????????.

Pronajímatel                        Nájemce