LICENČNÍ SMLOUVA

uzavřená podle §2358 a nasl. a §2371 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Smluvní strany:

 • ?
  jméno a příjmení:????????.. 
  bydliště: ????????.. 
  datum narození: ????????..
  číslo účtu:  ????????..
 • ?
  název: ????????.. 
  IČO:????????.. 
  sídlo:  ????????..
  číslo účtu: ????????..

(dále jen ?Autor?) 

 a 

 • ?
  jméno a příjmení:????????.. 
  bydliště: ????????.. 
  datum narození: ????????..
  číslo účtu:  ????????..
 • ?
  název: ????????.. 
  IČO:????????.. 
  sídlo:  ????????..
  číslo účtu: ????????..

(dále jen ?Nabyvatel?)

se dohodly na uzavření následující licenční smlouvy (dále jen ?smlouva?):

 

Úvodní ustanovení

Autor prohlašuje, že je oprávněn převést majetková práva k následujícímu autorskému dílu (dále jen ?dílo?):

a) druh díla: ????????
b) autor: ????????
c) název: ????????

Podrobná specifikace díla je předmětem přílohy č. 1 této smlouvy. ?

Předmět smlouvy

Autor tímto uděluje nabyvateli oprávnění dílo užít (licenci) výhradně následujícími způsoby: 

[DOPLŇTE ZPŮSOBY UŽITÍ]

Licence je podle této smlouvy udělena:

 •  b) pro území České republiky;
 •  b) pro území celého světa;
 •  b) pro území: .............................

 c) s právem;bez práva poskytnout licenci zcela nebo zčásti třetí osobě (podlicence). ?

 •  d) DOPLŇTE případná další omezení licence.
 •   

 Nabyvatel je;není povinen licenci využít.

 

 Odměna

 • Autor poskytuje licenci nabyvateli bezúplatně.
 • Nabyvatel je povinen zaplatit Autorovi za udělení licence jednorázovou úplatu ve výši ................... Kč, a to převodem na účet Autora, č.ú. ................... vedený u .................... . Tuto úplatu je Nabyvatel povinen uhradit nejpozději do ....................
 • [Doplňte jiný způsob určení výše odměny a jejího zaplacení.]

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na:

 • dobu určitou .............................
 • dobu neurčitou.
 • dobu určitou v délce trvání majetkových práv Autora. ?

V případě, že jedna ze smluvních stran poruší podstatným způsobem své smluvní závazky a nezjedná nápravu do patnácti (15) dní od písemného upozornění druhou smluvní stranou, je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Odstoupením Autora od této smlouvy z tohoto důvodu není dotčena povinnost Nabyvatele zaplatit odměnu za poskytnutí licence či smluvní pokutu a Autor není povinen přijatou odměnu vracet Nabyvateli.

Dnem účinnosti odstoupení od smlouvy je Nabyvatel povinen zdržet se užívání díla a nejpozději do deseti (10) dnů předat dílo (případně i rozmnoženiny díla) Autorovi.

Smluvní pokuta

Pro případ porušení licenčních ujednání dle této smlouvy sjednaly smluvní strany smluvní pokutu ve výši ................... Kč. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

V případě prodlení s úhradou odměny nebo její části podle této smlouvy je Nabyvatel povinen zaplatit Autorovi smluvní pokutu ve výši ................... Kč.

Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) pracovních dní následujících po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

Závěrečná ustanovení

Nabyvatel nemůže;může převést práva nabytá touto smlouvou na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu Autora. 

Veškeré změny nebo dodatky této smlouvy mohou být provedeny jen na základě písemné dohody smluvních stran. 

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - specifikace uměleckého díla

Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

 

 

 

V ?????? dne  ?????.. 2014         V ?????? dne  ?????.. 2014

????????????????                           ???????????????.

Autor                              Nabyvatel