SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Smluvní strany:

 • ?
  jméno a příjmení:????????.. 
  bydliště: ????????.. 
  datum narození: ????????..
  číslo účtu:  ????????..
 • ?
  název: ????????.. 
  IČO:????????.. 
  sídlo:  ????????..
  číslo účtu: ????????..

(dále jen ?Objednatel?) 

 a 

 • ?
  jméno a příjmení:????????.. 
  bydliště: ????????.. 
  datum narození: ????????..
  číslo účtu:  ????????..
 • ?
  název: ????????.. 
  IČO:????????.. 
  sídlo:  ????????..
  číslo účtu: ????????..

(dále jen ?Zhotovitel?)

se dohodly na uzavření následující smlouvy o dílo (dále jen ?smlouva?):

 

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele originální autorské dílo ???????? (dále jen ? autorské dílo?):

a) druh díla: ????????
b) autor: ????????
c) název: ????????

Podrobná specifikace díla je předmětem přílohy č. 1 této smlouvy. ?

Provedením díla vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla dle této smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Součinnost stran

Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost  nezbytnou k zajištění provádění díla. ?

 • Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel může k jednotlivým pracím při zhotovení díla užít třetích osob. ?

Doba zhotovení a předání díla

Zhotovitel se zavazuje předat hotové dílo objednateli nejpozději do ????????.

 • Před dokončením díla určí smluvní strany dohodou termín pro prohlídku díla objednatelem. Při této prohlídce seznámí zhotovitel objednatele se stavem a podobou díla. Smluvní strany při této prohlídce zároveň vypořádají vzájemné představy a požadavky před dokončením díla.

 

Dílo převezme objednatel a písemně potvrdí toto převzetí protokolem o převzetí.? Tento způsob převzetí považují smluvní strany za převzetí bez výhrad.

 • Dílo převezme objednatel u zhotovitele.
 • Dílo předá zhotovitel na místě zhotovení díla , kterým je: ?????????
 • Dílo bude převzato objednatelem na následujícím místě: ????????.

?

Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši ????????

Tuto cenu se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli následujícím způsobem:

 • bankovním převodem nebo osobním vložením na bankovní účet prodávajícího nejpozději v den předání díla, a to na číslo účtu: [X]. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet zhotovitele.
 • v hotovosti k rukám zhotovitele při předání díla objednateli.
 • ?????????

Licenční ujednání

Obě smluvní strany považují zhotovené dílo za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní;nevýhradní licenci k užití autorského díla pro účely ???????? na území ????????. Bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele nesmí být dílo užito k jiným účelům nebo jiným způsobem.

Objednatel, jakožto nabyvatel licence, je;není povinen licenci využít. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě pouze s písemným souhlasem zhotovitele, o úmyslu postoupit licenci třetí osobě a o osobě postupníka je povinen informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu.

 • Zhotovitel si vyhrazuje právo bezplatně užívat rozmnoženinu díla a pořízenou video- a foto-dokumentaci k propagačním a výstavním účelům.
 • Dílo nebude publikováno a představováno veřejnosti bez uvedení autorství zhotovitele.
 • Dílo bude publikováno a představováno veřejnosti jako dílo anonymní, autorství zhotovitele nebude uvedeno bez předchozího souhlasu zhotovitele.

 

V případě jakýchkoli změn díla po jeho předání objednateli, je objednatel povinen vyžádat si k jejich provedení souhlas zhotovitele.

Další ujednání

Zhotovitel seznámil Objednatele se stavem Autorského díla, způsoby náležité péče a nezatajil žádné skryté vady.

Nebezpečí nahodilé zkázy přechází na Objednatele okamžikem ????????.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato Smlouva bude podepsána ve dvou vyhotoveních , z nichž po podpisu každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo  se stane neplatným, neúčinným nebo nicotným z jakéhokoliv důvodu, nejsou tím zbývající ustanovení této Smlouvy dotčena a zůstávají účinná. V takovém případě jsou Smluvní strany povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nicotné ustanovení platným ustanovením, které se účelem co nejvíce přibližuje nahrazovanému ustanovení.

 

 

V ?????? dne  ?????.. 2014         V ?????? dne  ?????.. 2014

????????????????                           ???????????????.

Autor                              Nabyvatel