INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE FAIR ART

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o tom, jak ve Fair Art zpracováváme osobní údaje a jaká jsou Vaše práva s tím související. Snažili jsme se, aby byly co nejsrozumitelnější a kdyby Vám nebylo něco jasné, rádi Vám jakoukoliv část či pojem vysvětlíme.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje, je náš spolek: 

Fair Art, z.s.
IČO: 012 53 379
se sídlem Dukelských hrdinů 500/25a, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 25081
telefon: +420 799 500 304
email: info@fairart.cz
web:  www.fairart.cz

Kontaktní osobou Fair Art, na kterou se můžete obracet se všemi otázkami, připomínkami a žádostmi ohledně zpracování Vašich osobních údajů, je:

Michal Adamovský
adresa: Dukelských hrdinů 500/25a, Holešovice, 170 00 Praha 7
telefon: +420 777 562 698
email: michal@fairart.cz

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (?GDPR?).

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, aby Fair Art vůbec mohl fungovat a naplňovat svůj účel ? tedy zpřístupňovat současné výtvarné scéně právní vědomosti a právní pomoc související s uměleckou tvorbou.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme, protože:

2.1 je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s Vámi Fair Art uzavírá, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy

Takové smlouvy, ať už ústní nebo písemné, s Vámi Fair Art uzavírá:

 • pokud se obrátíte na naši právní poradnu, souhlasíte s podmínkami jejího fungování a domluvíme se tak na spolupráci (zprostředkování právní pomoci jedním z našich spolupracujících advokátů);
 • pokud pro Vás zajišťujeme uspořádání přednášky nebo kurzu, nebo pro Vás připravujeme odbornou studii či podobný výstup;
 • v dalších konkrétních případech.

2.2 je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů Fair Art

Takovými našimi oprávněnými zájmy jsou:

 • vedení evidence ohledně služeb právní poradny, uspořádaných přednášek a kurzů a připravených studií či podobných výstupů, která může zahrnovat i Vaše osobní údaje, a to z důvodů žádostí o granty a vykazování jejich plnění;
 • vedení účetnictví a další záležitosti, které nám ukládá jiný právní předpis.

2.3 na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro další konkrétní případy.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, která je nezbytně nutná pro dosažení účelů, pro které jsou zpracovávány. Poté uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností (jako například v žádostech o granty, nebo v účetnictví), nebo u kterých to vyžadují jiné právní předpisy.

V souvislosti s činností právní poradny dochází k rozhodování ohledně formy zprostředkovávaných právních služeb, konkrétně zda bude individuální případ řešen pro bono nebo nikoli. Rozhodování není automatizované a vychází z předem daných kritérií, která jsou dostupná na: http://www.fairart.cz/projekty-a-sluzby/pravni-poradna/.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás a které jste nám poskytli.

Takovými údaji jsou zejména Vaše:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa),
 • fakturační údaje,
 • další osobní údaje, které nám poskytnete, zejména v souvislosti s popisem Vašeho právního problému,
 • číslo, které k Vašim údajům připojíme v naší interní evidenci.

V souvislosti s činností naší právní poradny se může stát, že nám poskytnete i Vaše citlivé osobní údaje (zejména údaje o Vašich politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně o Vašem zdravotním stavu). Takové údaje zásadně nezpracováváme s výjimkou případů, kdy to je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?
S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni nám dostupných prostředků.

K uchování Vašich dat používáme jen služby, kterým věříme, a platí u nás přísná pravidla, určující, který náš člen či zaměstnanec má přístup k vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat.

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč? 
V rámci fungování Fair Art a poskytování našich služeb mohou nastat případy, kdy Vaše osobní údaje poskytneme někomu dalšímu.

Pokud se obrátíte na naši právní poradnu a domluvíme se na spolupráci, předáme Vaše osobní údaje (Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje a případně i další relevantní údaje, které nám poskytnete) vybranému spolupracujícími advokátovi. Aktuální seznam našich spolupracujících advokátů je k dispozici zde: http://www.fairart.cz/o-nas/spolupracujici-advokati/.

V některých případech je nezbytné, abychom Vaše osobní údaje (Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje a případně i další údaje, které nám poskytnete) předali dalším osobám, například pro účely uspořádání přednášky nebo vypracování odborné studie. To činíme pouze na základě Vašeho souhlasu nebo pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi uzavřené. 

Některé z Vašich osobních údajů (nikoli však ty citlivé) uchováváme také prostřednictvím služeb internetových cloudů nebo v rámci e-mailového klienta.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů ve Fair Art a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČ: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?
Více informací o fungování Fair Art naleznete na: www.fairart.cz

S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na kontaktní osobu Fair Art, kterou je:

Michal Adamovský
adresa: Dukelských hrdinů 500/25a, Holešovice, 170 00 Praha 7       
telefon: +420 777 562 698
email: michal@fairart.cz

CZ / EN